Para clientes de esportes e entretenimento? mvworks.nl

Algemene Voorwaarden M/V Works BV

Onze voorwaarden lees je op deze pagina

Artikel 1 - Begripsomschrijving

 1. Opdrachtnemer:
  M/V Works BV, gevestigd aan de Van Cleeffkade 15 Unit E4.118, 1431 BA te Aalsmeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 82191441.
 2. Overeenkomst:
  iedere rechtsbetrekking waarop deze Algemene Voorwaarden ingevolge artikel 2 van toepassing zijn.
 3. Opdrachtgever:
  degene die de Overeenkomst met M/V Works BV aangaat.
 4. Offerte:
  formeel aanbod van M/V Works BV tot het sluiten van een overeenkomst, opgesteld op verzoek van een, potentiële, Opdrachtgever.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes door M/V Works BV, hierna te noemen 'Opdrachtnemer', alle werkzaamheden die Opdrachtnemer verricht en alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voortvloeiende uit dan wel verband houdende met gesloten en nog te sluiten overeenkomsten van opdracht.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige casu quo vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige casu quo vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 4. Van toepassing is steeds de laatst bijgevoegde versie of de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de opdracht.
 5. Indien Opdrachtnemer namens of voor de Opdrachtgever diensten verleent aan cliënten van Opdrachtgever is de Opdrachtgever gehouden deze Algemene Voorwaarden onverkort toe te passen in haar overeenkomsten met deze cliënten. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden welke ontstaan als gevolg van het niet naleven van deze bepaling door Opdrachtgever.
 6. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of derden wordt niet aanvaard en uitdrukkelijk afgewezen, tenzij die voorwaarden na overleg met Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer zijn geaccepteerd.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst van opdracht

 1. Alle opdrachten van Opdrachtgever beschouwt Opdrachtnemer als uitsluitend aan hem gegeven. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor alle gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.
 2. Alle offertes van Opdrachtnemer ten aanzien van zijn diensten, waaronder tevens begrepen alle aanbiedingen, zijn vrijblijvend, tenzij dit in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die ten tijde van het uitbrengen door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever zal daarbij naar beste weten alle essentiële informatie voor de uitvoering van de opdracht dienen te verstrekken.
 4. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd en door Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend, dan wel nadat Opdrachtgever mondeling of door handelen of nalaten heeft laten blijken met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen.
 5. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om aan hem verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat hij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.
 6. Opdrachtnemer verricht zijn diensten te allen tijde naar zijn beste kunnen en volgens een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer doet dan ook geen enkele garantie ten aanzien van de resultaten van zijn diensten. Het (verdere) gebruik van de diensten van Opdrachtnemer door Opdrachtgever, is altijd voor eigen risico van Opdrachtgever.

Artikel 4 - Leveringstermijnen

 1. Alle termijnen voor levering van diensten worden door Opdrachtnemer naar beste weten en vermogen vastgesteld op grond van de gegevens die bij het uitbrengen van een offerte of bij het aangaan van de opdracht aan Opdrachtnemer bekend waren. Deze termijnen voor levering zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 2. De enkele overschrijding van de termijn van levering brengt Opdrachtnemer niet in verzuim. Opdrachtnemer is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden niet of niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk melden aan Opdrachtgever en zullen partijen dienaangaande in overleg treden.

Artikel 5 - Berekeningen

Aan door Opdrachtnemer gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een Financieel Product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Opdrachtnemer een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

Artikel 6 - Diensten van derden

 1. Het is Opdrachtnemer toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten kunnen worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 2. Voor zover Opdrachtnemer bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van van derden afkomstige adviezen, zal zij bij het inschakelen van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.
 3. Opdrachtnemer is op gelijke wijze verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde personen, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 9.2. bepaalde.

Artikel 7 - Verplichtingen

 1. Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen de opdracht met zorg uit te voeren waarbij zoveel mogelijk wordt gewerkt overeenkomstig de met Opdrachtgever vastgestelde afspraken en procedures. Het bereiken van de beoogde resultaten van de opdracht wordt derhalve niet gegarandeerd. Opdrachtnemer heeft derhalve een inspannings- en geen resultaatsverplichting.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs begrijpt of behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld. Onder relevante informatie dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer etc. van Opdrachtgever, dat Opdrachtnemer zijn adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.
  Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking zijn gesteld, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven en prijzen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat omstandigheden een behoorlijke uitvoering belemmeren, of dreigen te belemmeren, dan wel bij een van de partijen gerede twijfel rijst aan het in redelijkheid te verwachten kwalitatieve resultaat binnen overeengekomen honorarium en looptijd, is deze partij verplicht wederpartij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
 4. Indien het in lid 3. gestelde van toepassing is, zal overleg plaatsvinden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Indien het resultaat van het overleg wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst inhoudt, dienen deze door beide partijen schriftelijk te worden bevestigd.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtgever aantoonbaar schade heeft geleden ten gevolge van fouten van de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Werkzaamheden, die Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend is, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van Opdrachtnemer, haar aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico volgens de dan geldende polis.
 2. In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in een specifiek geval geen dekking verleent, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Opdrachtnemer alsmede van de door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake van de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.
 3. Indien Opdrachtnemer geen honorarium voor zijn dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en de zijne beperkt tot de door de Aanbieder aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.
 4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (a). materiële schade aan zaken; (b). redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; en (c). redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak van de schade.
 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door de Opdrachtnemer gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door de Opdrachtnemer kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of  computerprogrammatuur.
  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Opdrachtnemer, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.
  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.
  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.
 7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verzonden (e-mail) berichten de Opdrachtnemer niet hebben bereikt.
 8. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van de door haar ingeschakelde derden/personen.
 9. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade van Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de organisatie van Opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer.
 10. Alle aanspraken tot vergoeding van schade vervallen na verloop van één jaar na het moment waarop de fout die aan de vordering ten grondslag wordt gelegd, werd ontdekt of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt.

Artikel 9 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien dan wel onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Opdrachtnemer redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen en personeelsgebrek in de organisatie van Opdrachtgever worden daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst van opdracht schriftelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot het betalen van schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde casu quo het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 - Vergoeding en betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een offerte of de overeenkomst luiden in Euro's en worden vermeld exclusief van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot BTW en assurantiebelasting, tenzij anders vermeld.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om tussentijds tarieven en prijzen aan te passen indien zij als gevolg van algemeen geldende overheidsmaatregelen wordt geconfronteerd met wijziging in haar kostenstructuur. In dit geval zullen de aangepaste tarieven en prijzen vanaf het moment van wijziging bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Facturen van Opdrachtnemer dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Opdrachtnemer voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
 4. Indien Opdrachtgever de factuur na het verstrijken van een of meerdere betalingstermijn(en) niet of niet volledig heeft betaald, zal Opdrachtnemer een betalingsherinnering aan Opdrachtgever sturen. Indien Opdrachtgever niet alsnog zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen (tenzij anders vermeld) na de betalingsherinnering het volledige verschuldigde factuurbedrag betaalt, dan is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente
  verschuldigd. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten op basis van het Besluit voor Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
 5. Indien Opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, kan Opdrachtnemer, nadat Opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever opschorten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
 6. Indien opdrachtgever na het tekenen van de opdracht tot dienstverlening besluit het traject stop te zetten, is er een bedrag van € 250,- verschuldigd. Indien opdrachtgever na het uitbrengen van het adviesrapport, besluit het traject stop te zetten betaald opdrachtgever 50% van de advieskosten, met een minimum van € 500,- Indien opdrachtgever na het uitbrengen van het bindend aanbod besluit het traject stop te zetten, is opdrachtgever de volledig overeengekomen kosten verschuldigd.
  Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen met elkaar een regeling overeenkomen, mocht er binnen een redelijke termijn alsnog gebruik worden gemaakt van diensten bij M/V Works BV.

Artikel 11 - Geheimhouding

 1. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle bedrijfsgegevens alsmede van alle andere gegevens waarvan men het vertrouwelijke karakter kende of had behoren te onderkennen. Opdrachtnemer zal de nodige voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever en verwijst daarbij ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens tevens naar de door haar gepubliceerde privacyverklaring.
 2. Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Opdrachtnemer, diens werkwijze en ontwikkelde methodieken, dan wel diens rapportage ter beschikking stellen. Voor zover derden betrokken worden bij de uitvoering van de Opdracht verplichten partijen zich met deze derden een eensluidende geheimhoudingsbepaling schriftelijk overeen te komen.
 3. Partijen staan in voor de nakoming van deze verplichting tot geheimhouding door de in te schakelen medewerkers.
 4. Slechts na toestemming van Opdrachtgever is in afwijking van lid 1, 2 en 3 van dit artikel Opdrachtnemer gerechtigd in haar publiciteitsuitingen de naam van Opdrachtgever te vermelden evenals een algemene omschrijving van de opdracht.
 5. Documenten, informatiedragers of bedrijfsmiddelen die een partij van de andere partij ontvangt blijven het eigendom van die andere partij en worden na afloop van de opdracht geretourneerd aan de oorspronkelijke eigenaar of worden op diens verzoek vernietigd.

Artikel 12 - Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle ingevolge de uitvoering van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde offertes, analyses, modellen, methodieken, rapporten, enz. alsmede het voorbereidende materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van derden wegens vermeende inbreuk op rechten van intellectuele eigendom van derden ingevolge het vorige lid.

Artikel 13 - Wijziging van de opdracht

 1. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de inhoud en de omvang van de opdracht te wijzigen in overleg met Opdrachtnemer.
 2. Indien de wijziging van de opdracht leidt tot meerwerk zal Opdrachtnemer naar beste vermogen een begroting van de meerkosten verstrekken. Opdrachtgever beslist tijdig over de voorgelegde meerkosten in ieder geval voordat de wijziging van de opdracht wordt geëffectueerd. Indien de wijziging van de opdracht noopt tot aanpassing van de tijdsplanning stemt Opdrachtgever hiermee in.

Artikel 14 - Beëindiging en Opzegging

 1. Ieder der partijen kan de overeenkomst eenzijdig en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand beëindigen, indien deze van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer naar behoren kan plaatsvinden conform de opdracht en eventuele aanvullendeopdrachtspecificaties. De opzegging dient gemotiveerd en schriftelijk per aangetekende post te worden bekendgemaakt.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd om de opdracht met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief op te zeggen, indien onder meer (en derhalve niet uitsluitend):
 3. - de Opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling uit de overeenkomst en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;
  - in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen;
  - indien er naar het oordeel van Opdrachtnemer sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever;
  - indien Opdrachtgever ernstig in opspraak raakt;
  - indien blijkt dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien Opdrachtnemer met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;
  - indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Opdrachtnemer tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten. Onverlet de verplichting van de Opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst te ontbinden louter op basis van overschrijding van een vastgestelde tijdsplanning noch in geval Opdrachtnemer tekort komt in de nakoming van de overeenkomst en hem geen redelijke termijn is geboden voor herstel.

Artikel 15 - Klachten

 1. Opdrachtnemer is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer: 300.017378. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.
 2. Klachten met betrekking tot door Opdrachtnemer geleverde diensten of de hoogte van de door hem in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Opdrachtnemer, te worden ingediend bij Opdrachtnemer. Het indienen van een klacht schort nimmer de
  betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op. Zie hiervoor ook de Klachtenregeling van M/V Works BV.
 3. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze overeenkomst wordt volledig beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan over de (uitvoering van de) opdracht dan wel de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Nederland.