Para clientes de esportes e entretenimento? mvworks.nl

Disclaimer

Aansprakelijkheid, geen garanties en intellectuele eigendomsrechten

Het gebruik van de website, social mediakanalen en video's van M/V Works BV is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website, social mediakanalen en video's betekent dat de gebruiker geacht wordt van deze voorwaarden en beperkingen kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Aansprakelijkheid

M/V Works BV besteedt de grootst mogelijke zorg aan het beheer van haar website, social mediakanalen en video's. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van of de informatie op de website, social mediakanalen en video's en websites die verbonden/gelinkt zijn naar deze website, wordt door M/V Works BV uitdrukkelijk afgewezen. De op de website, social mediakanalen en video's aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend of ter advies bedoeld. M/V Works BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de website, social mediakanalen of video's worden gepubliceerd of waartoe via de website of social mediakanalen toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. M/V Works BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website, social mediakanalen en video's. Evenmin is M/V Works BV aansprakelijk voor elektronische communicatie via de website, social mediakanalen en video's.

Geen garanties

M/V Works BV biedt de video's, social mediakanalen en deze website en de inhoud daarvan aan zoals deze op het scherm te zien is. De inhoud van de website, social mediakanalen en video's is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de website, social mediakanalen en video's wordt gepubliceerd of waartoe via de website, video's of social mediakanalen toegang wordt geboden. M/V Works BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, social mediakanalen of video's, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar zijn. De website, social mediakanalen en video's kunnen tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. M/V Works BV garandeert niet dat de website, social mediakanalen of video's vrij zijn van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van M/V Works BV gelden eveneens voor alle door M/V Works BV ingeschakelde externe deskundigen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op de website, social mediakanalen en video's afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of in licentie bij M/V Works BV en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website, social mediakanalen of video's. De gebruiker van de website, social mediakanalen en video's is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de inhoud van de website, social mediakanalen en video's en is derhalve volledig voor eigen risico. Deze website, social media kanalen en video's zijn bestemd voor eigen persoonlijk gebruik, waarbij het de gebruiker van de website, social mediakanalen en video's niet is toegestaan de inhoud van de website, social mediakanalen en video's te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de directie van M/V Works BV.